Nacházíte se zde:  Úvod  » Co děláme   » Stanovy CACWA  

Stanovy České asociace americké občanské války

§1
Název sdružení

Česká asociace Americké občanské války
(Czech American Civil War Association)*
klub přátel vojenské historie s hlavním zaměřením na léta 1861-1865 (dále jen CACWA)

§2
Sídlo sdružení

CACWA má oficiální sídlo v Praze na adrese
Sokolovská 187/967, Praha 9.
Působnost sdružení je zaměřena na celé území České republiky.

§3
Účel sdružení

Hlavní činností a cílem tohoto sdružení je sblížit všechny tuzemské zájemce o Americkou občanskou válku, v našich podmínkách známější pod označením válka Severu proti Jihu. Náplní jeho činnosti bude zejména:

 • Další popularizace a šíření poznání o tomto historickém období...
 • Osvěta a přednášková činnost s využitím dostupných prostředků...
 • Studium osudů českých emigrantů do USA, kteří se tohoto konfliktu zúčastnili na obou válčících stranách...
 • Obnovování dobového způsobu života - vojenského i civilního...
 • Vydávání informativních a tématicky zaměřených tiskovin určených pro vnitřní potřebu a propagační účely CACWA...
 • Pomoc při obstarávání kopií vojenské výstroje a nácviku vojenského drilu a taktiky let 1861-65 sloužící k přímé rekonstrukci bojových událostí...
 • Spolupráce se zahraničními organizacemi stejného zaměření...
 • Pořádání předváděcích a výcvikových akcí na celém území České Republiky nebo účast na podobných akcích pořádaných jinými právními subjekty nebo fyzickými osobami s cílem předvedení naší činnosti a případného získávání nových členů a zájemců...
 • Usnadnění účasti členům CACWA na mezinárodních akcích se stejnou nebo blízkou tématikou pořádaných mimo území České republiky..

§4
Členství

CACWA je neziskové a nepolitické sdružení otevřené všem zájemcům o dění let 1861- 1865 na severoamerickém kontinentu, jehož členem se může stát i fyzická osoba jiné státní příslušnosti nebo jiný právní subjekt, jenž splňuje základní požadavky pro přijetí, které jsou následující:

 • dosažený věk minimálně 15-ti let (do 18-ti let musí být na přihlášce připojen i podpis jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce)
 • vyplněni a podpis přihlášky
 • uhrazení jednorázového vstupního příspěvku
 • uhrazeni stanoveného členského příspěvku za kalendářní období, ve kterém zájemce do CACWA vstoupil
 • podpis na seznamu členů, který je připojen ke stanovám a vnitřnímu řádu CACWA v posledním platném znění, vyjadřujíce tak souhlas s jejich zněním

§5
orgány sdružení

Statutárními zástupci CACWA jsou volený prezident a jím jmenovaný viceprezident, přičemž každý má právo jednat samostatně.
K určeným právním nebo obchodním úkonům jménem sdružení může být písemně statutárními zástupci zmocněn člen nebo členové sdružení. Volení představitelé a vnitřní orgány sdružení CACWA na funkční období dvou let jsou následující:

 • prezident sdružení
 • pokladník sdružení
 • předseda i členové revizní a kontrolní komise

Volbu výše uvedených představitelů provádí, vnitřním řádem předepsaným způsobem, členská základna, která má rovněž právo tyto představitele nebo orgány odvolat.
Zvoleným prezidentem sdružení jsou jmenováni a v případě nutnosti rovněž odvoláni následující představitelé nebo vnitřní orgány sdružení:
 • viceprezident sdružení
 • poradní sbor sdružení (skládající se z předem neurčeného počtu členů - poradců z řad členské základny; například pro propagaci, vnitrní odborné a informační tiskoviny, zahraniční korespondenci, tuzemskou korespondenci, budou zde zastoupeni í vedoucí jednotlivých zájmových skupin, apod.)

Vlastní výkonné vedení CACWA tvoří:
 • prezident a viceprezident (zároveň jsou i statutárními zástupci)
 • pokladník
 • předseda revizní komise

§6
Práva a povinnosti členů

 • předkládat orgánům sdružení jakékoliv své postřehy a podněty ...
 • předkládat orgánům sdružení vlastní iniciativní návrhy ...
 • průběžně spolurozhodovat o otázkách každodenního života sdružení
 • volit a hlasovat při závažných organizačních či jiných otázkách sdružení ...
 • po dosažení 21 roku věku a po roce členství být navržen do volených funkcí CACWA ...

Člen CACWA je povinen:
 • dodržovat stanovy a vnitřní řád, jakož i respektovat usnesení jejich řídících orgánů ...
 • dbát na ústřední motiv náplně a smyslu činnosti CACWA, vyplývající již přímo z jejího názvu ,
 • dbát na trvalé získání dobrého jména sdružení nejen mezi obdobnými kluby vojenské historie v tuzemsku i zahraničí, ale i v očích široké veřejnosti, jakož i v odborných kruzích ...
 • propagovat a vysvětlovat mezi veřejnosti cíle a úkoly sdružení a všechny eventuální solidní zájemce se pokusit získat za jeho aktivní členy ...
 • řádně a v určených termínech zaplatit stanovené členské příspěvky ...
 • v případě svého rozhodnuti o ukončení členství vyrovnat všechny své eventuální závazky vůči sdružení a jeho členům ...

Zánik členství:
 • zjištěním úmrtí registrovaného člena ...
 • písemným sdělením člena učiněným vůči vedení sdružení o svém vystoupení ...
 • vyškrtnutím pro nezaplacení členských příspěvků v řádně stanovených termínech ...
 • vyloučením rozhodnutím členské základny a to na základě zjištění, že člen jednal úmyslně v rozporu se stanovami a cíly sdružení, nebo úmyslně poškozoval jeho majetek či prestiž

§7
Právní struktura a organizační jednotky

CACWA, zastoupená statutárními zástupci, nebo ve specifických případech jimi písemně pověřenými členy sdružení, je samostatný právní subjekt, jenž může nabývat majetek a vstupovat do obchodních vztahů s jinými právními subjekty (ziskovými či neziskovými) nebo fyzickými osobami.
Jednotliví členové CACWA se mohou sdružovat do teritoriálních, místních či jinak specifických zájmových skupin (tzv. organizačních jednotek), avšak bez vlastní právní subjektivity. Jejich činnost však nesmí ohrozit funkčnost a soudržnost sdružení jako celku a i nadále podléhají závazným rozhodnutím vedení CACWA.

§8
Zásady hospodaření

Hospodaření CACWA bude vedeno od provedení registrace v souladu s platnými daňovými zákony a účetními předpisy po celou dobu její existence. Na kontrolu hospodaření s finančními prostředky, dodržování základních daňových a účetních povinností CACWA bude zvolena z řad členů revizní a kontrolní komise. Finanční výši vstupního příspěvku a ročního členského příspěvku pro daný rok stanoví členská základna na svém pravidelném výročním setkání.

CACWA získává prostředky na svoji činnost:

 • členskými příspěvky dary a sbírkami
 • výnosy z přednášek, výstav a účastí na předváděcích a jiných akcích v rámci hlavní činnosti sdružení
 • výnosy z majetku CACWA (úroky apod.)

§9
Zánik sdružení

O dobrovolném zániku CACWA rozhoduje členská základna a to hlasováním.
Při zániku CACWA musí být provedeno majetkově-právní vyrovnání se zbylými členy, to však až po vypořádání nároků ze strany orgánů státní správy a dalších dotčených právních subjektů.

§10
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se CACWA řídí příslušnými ustanoveními zákona č.83/1990Sb., a Občanským i Obchodním zákoníkem ve všech ostatních případech, které jeho užití vyžadují.
Stanovy se dají pozměnit písemným zápisem, a to ve formě podání příslušného dodatku ke stávající registraci.
Náležitosti vnitřního chodu CACWA řeší "vnitřní organizační řád sdružení", který obdrží každý jeho člen.
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem provedení registrace.

* Poznámka:
V závorce za českým názvem sdružení, je uveden jeho plný překlad v anglickém jazyce, používaný pro zahraniční styk a mezinárodní korespondenci. Sdružením používaná zkratka CACWA je pak odvozena právě od počátečních písmen tohoto anglického překladu.